วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

               สัปดาห์นี้ได้เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันอังคารทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 2/3  ทุกวันในตอนเย็น  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น และได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตามที่โรงเรียนมอบหมาย

 
          

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

      ในสัปดาห์นี้ได้เตรียมตัวสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันอังคารทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 2/3  ทุกวันตอนเย็น    เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2                เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล    ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้อยู่เวรวันอังคารทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  2/3  ร่วมกับอาจารย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาของโรงเรียน


 
 


 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

   
ในสัปดาห์นี้ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะครู  และบุคลากรภายในโรงเรียน  และได้เข้าพบนักเรียนในห้องที่สอน  ซึ่งในคาบแรกนี้ก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนและได้มีการตั้งกฎกติกาก่อนเรียน  และได้ลงทะเบียนหนังสือสำหรับแจกนักเรียนเพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน